Onze visie
De Stichting Cubamigos werkt vanuit een visie die zijn grondslag vindt in de bijbel, het Woord van God.

 • 2 Korintiërs 5:14
  “Want de liefde van Christus dringt ons.”
 • Spreuken 19:17
  “Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.”

De Stichting Cubamigos wil met haar activiteiten en informatieverstrekking dienstbaar zijn aan de christenen en kerken in nood op Cuba door het verlenen van zowel geestelijke, praktische als financiële hulp.

Activiteiten en doelen
De bovenstaande visie wordt verwezenlijkt door het uitvoeren van een aantal activiteiten:

 • fondswerving in Nederland;
 • financiële ondersteuning van locale activiteiten en projecten op Cuba;
 • materiële ondersteuning met hulpgoederen, medicijnen en christelijke lectuur;
 • informatieverstrekking.

Concreet is het doel van de activiteiten het ondersteunen van kerken op Cuba in hun opdracht tot:

 • onderwijzen van gemeenteleden;
 • vervullen van de pastorale functie;
 • vervullen van de diaconale functie;
 • verspreiden van het evangelie.